Fresa M.D. Topo Raso s/ Raio de Canto – 2 Navalhas – 2FPELA

Endmills for Aluminium

Fresa M.D. Topo Raso s/ Raio de Canto – 3 Navalhas – 3FPELA

Endmills for Aluminium